Så skapar vi framtidens media.

Vi är en del av Clear Channel Outdoor Holdings, ett av världens största utomhusmedieföretag. Tillsammans med kollegor i 31 länder världen över har vi en tydlig vision som vägleder oss i det dagliga arbetet och pekar ut rätt riktning för framtiden; Creating the future of media. Vi vet att framtidens media behöver vara lika attraktivt för annonsörer som det är snällt mot vår planet och vi arbetar därför aktivt med att minska vår miljöpåverkan och bidra till staden och människorna som bor där.

Ett hållbart och miljömässigt ansvar

Vi är medvetna om att vår verksamhet både har en positiv och negativ påverkan på miljön på lokal, nationell och global nivå. Som en etablerad media- och infrastrukturpartner för städer och annonsörer tar vi vårt ansvar för att hjälpa till att skydda miljön och minimera föroreningar var än i världen vi verkar.

Vårt arbete är baserat på vår Environmental Sustainability Policy, Code of Conduct och inom organisationen är våra roller och ansvarsområden tydliga.

 • All elektricitet vi köper är 100% förnybar
 • Vi har 0g utsläpp i våra lokaler och egna ytor
 • Våra ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 14001

Insatser för att minska vår påverkan

Clear Channel arbetar kontinuerligt med att minska all form av miljöbelastning och resursförbrukning kopplat till våra produkter och tjänster. Vi har identifierat att de områden där vi har störst miljöpåverkan är våra transporter samt vår förbrukning av el.

För att minska påverkan har vi säkerställt att alla våra egna elavtal avser grön el och vi har infört en miljövänlig rese- och bilpolicy. Vi har även under 2021 förtydligat våra miljökrav i alla nya leverantörsavtal.

Framåt arbetar vi för att alla våra partners elavtal avser grön el och att våra leverantörer i alla geografiska områden, där det är praktiskt möjligt, ska använda miljövänliga uppsättningsfordon.

Fler viktiga insatser som vi arbetar kontinuerligt med för att minska vår påverkan:

 • Material som kan repareras, återanvändas eller återvinnas prioriteras framför material som måste deponeras.
 • Vi minimerar miljöpåverkan genom förebyggande åtgärder för att motverka förorening.
 • Vi tvättar alla våra inventarier med ultrarent vatten.
 • Alla våra elavtal avser grön el.
 • Pappret för vår affischering är Svanenmärkt och produceras på Grycksbo Pappersbruk som har noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion.
 • Vi återvinner alla affischer på återvinningstationer. Alla entreprenörer kartläggs och följs upp.
 • Vi fastställer och följer löpande upp våra miljömål.
 • Vi informerar medarbetare om företagets miljöarbete.
 • Vi uppfyller med god marginal gällande lagar, förordningar och andra krav.
 • Vi genomför intern och extern revision varje år på vårt kvalitets- och miljöarbete.
 • Vi följer upp kvalitets- och miljöarbete med våra entreprenörer.

Bild: Steven Kamenar

Arctic paper Grycksbo-skog

Våra åtaganden.

 • Sedan 2021 är Clear Channel anslutna till FN:s Global Compact, vilket förbinder oss till dess principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption.
 • Clear Channel åtar sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser från verksamheten per 2030.
 • Clear Channel är ISO 9001-certifierade sedan 2011.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se