play-spectacular-2560x1440-1.jpg

Allmänna försäljningsvillkor.

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av Clear Channel Sverige AB (nedan benämnt ”Clear Channel”). Clear Channel förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna försäljningsvillkoren. Det är möjligt att när som helst komma åt den senaste versionen av dessa villkor via Clear Channels webbplats.

1. Bokning av reklamutrymme.

A. Ordererkännande och offert.

Bokning av reklamutrymme skall ske skriftligen av annonsör, förmedlare eller reklambyrå (nedan ”Kunden”). En bokning är bindande när Clear Channel översänt skriftligt ordererkännande till Kunden. Kunden ska framställa eventuella invändningar mot ordererkännandet senast inom åtta dagar från översändandet av ordererkännandet. Ordererkännande ska innehålla uppgifter om produktgrupp, antalet objekt, format, reklamperiod och pris.

Clear Channel garanterar leverans av offererade VAC Contacts med minst 97% (VAC-beräkningar i enlighet med Outdoor Impact standard). Vid digitala kampanjer baseras VAC på spotlängd på 5 sekunder. I de fall då VAC Contacts ej är applicerbart garanterar Clear Channel istället leverans av antal offererade ytor med minst 97%. För digitala filler-kampanjer garanterar Clear Channel leverans av antal offererade spelningar med minst 97%.

Avtalat pris gäller med reservation för förändringar i gällande lagstiftning beträffande skatter och avgifter avseende försäljning av utomhusreklam. Om inget annat anges uttryckligen i offerten, lämnas offerter från Clear Channel med reservation för tillgänglighet i vårt lager.

B. Avbokning.

Kunden har rätt att avboka reklamutrymme på följande villkor:

Avbokning ska ske skriftligen och anses ha skett den dag den mottagits av Clear Channel. En avbokning ska göras senast 8 veckor innan reklamperiodens början för Classic-kampanjer, och 6 veckor innan reklamperiodens början för Play-kampanjer. Om bokningen avser flera reklamperioder ska avbokningen ske senast 8 respektive 6 veckor före den första reklamperiodens början.

Om avbokning sker senare än vad som anges i föregående stycken, ska Kunden betala full ersättning motsvarande det totala pris som överenskommit för kampanjen och som angivits på översänt skriftligt ordererkännande. Clear Channel har rätt att fakturera Kunden när avbokningen gjorts.

2. Tillhandahållande av material.

A. Kundens ansvar.

Det är Kundens ansvar att gå in på www.clearchannel.se och navigera till den valda produkten / de valda produkterna och hitta aktuell leveransspecifikation / aktuella leveransspecifikationer. Aktuella leveransspecifikationer är utfärdade av Clear Channel och finns att se på www.clearchannel.se.

Kunden ansvarar för att allt reklammaterial uppfyller vid var tid gällande leveransspecifikationer utfärdade av Clear Channel.

Om kunden avser att göra reklam tillsammans med ett annat varumärke såkallat ”co-branding” behöver Clear Channel meddelas om detta senast 4 v. före kampanjstart för att kunna säkra leverans av den bokade kampanjen.

B. Materialleverans.

Affischer, annat reklammaterial och eventuellt erforderligt täckpapper tillhandahålls av Kunden och ingår inte i priset om detta inte uttryckligen angivits i ordererkännandet.

Kunden ska lämna tydliga anvisningar (skisser) om hur uppsättning ska ske.

Affischer och annat material ska, om inte annan överenskommelse träffats, på Kundens bekostnad levereras till den address som står i ovannämnde leveransspecifikationer.

Leverans måste ske senast den deadline som anges i ovannämnde leveransspecifikationer för det eller de format där Kundens kampanj är planerad att visas.

C. Reservupplagor.

Vid affischering under en period om högst 14 dagar ska Kunden, förutom bokad nettoupplaga, leverera en reservupplaga uppgående till 20% av nettoupplagan för att möjliggöra underhåll av affischeringen. Reservupplagan för kundvagnsskyltar ska uppgå till 5% av nettoupplagan.

Vid reklamperioder som varar längre än 14 dagar ska Kunden tillhandahålla den reservupplaga som Clear Channel skäligen begär.

För trafikreklam, såväl stationär som rörlig, gäller de reservupplagor, som Clear Channel anger i ordererkännandet. Eventuellt överbliven affisch- eller skyltupplaga kasseras av Clear Channel i och med reklamperiodens utgång såvida inte Kunden senast vid reklamperiodens början begärt att återfå sådant material. Har materialet inte avhämtats av Kunden inom en vecka från reklamperiodens utgång har Clear Channel rätt att kassera överblivet material oavsett om Kunden begärt att återfå materialet.

D. Utebliven eller försenad materialleverans.

Clear Channel har rätt till betalning inom avtalad tid även om Kunden inte levererar reklammaterialet eller om detta levereras för sent.

E. Tryck genom Clear Channel.

Om kunden valt att trycka genom Clear Channel tar Clear Channel ansvar för att leverans sker i rätt tid och i rätt kvalitet så länge kunden levererat tryckfärdigt original enl specifikation och i överenskommen tid. Fakturering sker enl punkt 7 och samfaktureras som regel med mediakostnaden om inget annat är överenskommet.

Om beslut fattas att bokad kampanj av någon anledning inte ska gå upp, efter att reklammaterial är producerat kommer produktionskostnad att faktureras kund. Om kunden upplever brister i tryckkvalitet eller andra fel som rör trycket så kan skälig kompensation utgå. Kompensationen kan aldrig överstiga värdet av produktionen av reklammaterialet.

3. Uppsättning av material m m.

A. Tider för uppsättning m m.

Uppsättning av affischer eller skyltar ska ombesörjas av Clear Channel. Totalpriset för en reklamperiod inkluderar en uppklistring eller uppsättning, om inte annat framgår av ordererkännandet. Begär Kunden omklistring, påklistring eller omskyltning av annat skäl än felaktigheter i uppsättningen, har Clear Channel rätt till ersättning för sådant arbete enligt Clear Channels vid var tid gällande prislista.

Affischuppsättning påbörjas tidigast söndag kl 18:00 och slutförs senast tisdag kl 23:59.

Om extrema väderleksförhållanden omöjliggör affischering (av samtliga format) i rätt tid, har Clear Channel rätt att avsluta affischuppsättningen på dessa objekt och fortsätta så fort vädret tillåter utan att detta föranleder reducering av priset.

B. Försenad leverans av material.

Om Kunden levererar reklammaterial till Clear Channel senare än 5 arbetsdagar före kampanjstart (vilket i normalfall innebär fredag kl 09) eller senare än annan överenskommen tidpunkt, ansvarar inte Clear Channel för att uppsättning sker enligt den ursprungliga tidsplanen. Vid sådan försening från Kundens sida sker uppsättning så snart som möjligt. Uppstår extra kostnader i samband med sådan försenad uppsättning, äger Clear Channel rätt att debitera Kunden separat för dessa kostnader. Minimisumman som debiteras är 10 000 kr.

C. Kostnader för avvikande uppsättning.

Vid uppsättning av reklammaterial, vars format och/eller kvalitet avviker från av Clear Channel utfärdade ”Tryck- och leveransbestämmelser” respektive andra av Clear Channel utfärdade bestämmelser, debiteras Kunden separat för merkostnader, som nämnda avvikelse medför.

D. Antal unika motiv.

Totalpriset för en reklamperiod inkluderar en uppklistring eller uppsättning där varje enskilt motiv uppsätts utan specifik inbördes ordning och där kampanjen innehåller upp till sex (6) unika motiv.

Vid avvikande uppsättningar utgår följande merkostnader:

 • Om varje enskilt motiv uppsätts utan specifik ordning men kampanjen innehåller mellan sju (7) och tolv (12) stycken motiv utgår en (1) extra uppsättningskostnad.
 • Om uppsättningen av motiv är adresspecifik och kampanjen innehåller upp till sex (6) stycken motiv utgår en (1) extra uppsättningskostnad.
 • Om uppsättningen av motiv är adresspecifik och kampanjen innehåller mellan sju (7) och tolv (12) stycken motiv utgår två och en halv (2,5) extra uppsättningskostnader.
 • Tillkommande extra uppsättningskostnader för kampanjer där antalet unika motiv överstiger tolv (12) stycken offereras separat av Clear Channel.

E. Ansvar för felaktig uppsättning.

Om Clear Channel inte sätter upp Kundens reklammaterial eller sätter upp det felaktigt har Kunden rätt till skälig kompensation. Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos Clear Channel till ett värde som högst uppgår till Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten. Kompensation utgår inte i de fall reklamytan inte är upplyst på grund av att den inte är utrustad med belysning, eller där belysningen tillfälligt inte fungerar av orsaker utanför vår kontroll, t ex för att en kabel grävts av vid vägarbete.

F. Folierade tunnelbanevagnar.

Vid foliering av tunnelbanevagnar lämnar Clear Channel ingen garanti för att vagnarna är i trafik varje dag. Om en folierad vagn tagits ur trafik erhåller Kunden kompensation i form av förlängd kampanjperiod med lika många dagar som en vagn inte gått på och/eller inte varit i trafik.

G. Reklam för konkurrerande verksamhet.

Kunden är införstådd med att reklambudskap för verksamhet som konkurrerar med Kunden kan förekomma på reklamutrymmen i anslutning till de reklamutrymmen som Kunden bokat.

H. Överklistring/omskyltning efter periodens slut.

Som regel sker överklistring/omskyltning efter reklamperiodens slut. Om parterna kommit överens om att överklistring/omskyltning ska påbörjas omedelbart efter reklamperiodens slut, är Clear Channel skyldigt att verkställa densamma. Sådan överenskommelse måste ske skriftligt senast 4 veckor före kampanjstart. Om överenskommelse sker senare än 4 veckor före kampanjstart debiteras Kunden en extra uppsättningskostnad. Observera att överklistring/omklistring inte kan erbjudas på Billboard National.

I. Omdisponering av reklamobjekt.

Clear Channel förbehåller sig rätten att omdisponera reklamobjekt som ingår i en bokad produkt mellan bokningstillfället och reklamperiodens början. En sådan omdisponering av reklamobjekt kan komma att innebära förändringar avseende enskilda reklamobjekt men påverkar inte fullgörandet av leveransen av den beställda produkten som helhet. Clear Channel reserverar sig för de ändringar som fram till reklamperiodens början kan inträffa ifråga om reklamobjektens antal. Överenskommet pris gäller även om en omdisponering av reklamobjekten skett och även om objektantalet avviker med upp till 5% för trafikreklamen (fordon) och 3% för övriga format under reklamperioden.

J. Uppgift om bokade reklamobjekt.

På Kundens begäran tillhandahåller Clear Channel adressförteckning eller annan redovisning över upplåtna reklamobjekt. Sådan förteckning eller redovisning erhålls tidigast 14 dagar före kampanjstart. Omdisponeringar eller förändring av antal reklamobjekt som beskrivs under punkten H kan även förekomma i tiden efter att Kunden erhållit adressförteckningen.

4. Skötsel och underhåll.

Clear Channel ansvarar för att reklamen hålls i prydligt skick genom att snarast möjligt, med användande av erhållen reservupplaga, byta ut eller laga skadade affischer eller skyltar. Vid långtidsförhyrning av utrymme för skyltreklam meddelas Kunden om behov av underhåll eller utbyte uppkommer. Clear Channel ansvarar inte för sådan försening av utbyte av skadade affischer eller skyltar som beror på förhållanden utanför Clear Channels kontroll.

Om Clear Channel brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna punkt har Kunden rätt till skälig kompensation för det uppkomna felet. Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme hos Clear Channel till ett värde som högst uppgår till ett värde motsvarande Kundens hyra under reklamperioden för de felaktiga objekten. Ersättning ges endast i form av att Clear Channel tillhandahåller reklamutrymme för motsvarande belopp.

5. Kundens ansvar för reklamens innehåll.

Kundens reklambudskap får inte strida mot svensk lag, Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Sådana tillämpliga regler kan innefatta lokala föreskrifter. Clear Channel har rätt att i förväg granska reklammaterialet. Skulle reklammaterialet bedömas strida mot ovanstående eller på annat vis kan bedömas vara oetiskt äger Clear Channel rätt att vägra uppsättning av detsamma. Skisser och uppsättningsanvisningar skall e-postas till kampanjplanering@clearchannel.se innan kampanjen går till tryck, dock senast 14 dagar före reklamperiodens början.

Om ni är medvetna om att innehållet i text eller bild kan uppfattas provocerande, kontakta oss senast 3 veckor före kampanjstart för diskussion. Kunden ska ersätta Clear Channel för alla avgifter, skadestånd eller andra kostnader som Clear Channel drabbas av om Kundens reklambudskap strider mot tillämpliga lagar eller regler eller innebär intrång i tredje mans rätt. Kundens skyldighet enligt denna bestämmelse gäller även reklammaterial som Clear Channel i förväg granskat utan att framställa invändningar emot.

Om bokat reklamutrymme inte kan utnyttjas av Kunden på grund av att Kunden inte informerat sig om eller beaktat tillämpliga lagar och regler för reklamens innehåll, har Clear Channel ändå rätt till full ersättning för reklamutrymmet. Om skisser på kampanjen ej skickats för godkännande enligt ovan kan Clear Channel inte garantera att kampanjen går upp.

6. Ansvarsbegränsning.

Clear Channels ansvar för brister i samband med uppsättning m m är särskilt reglerat i detta avtal. Därutöver är Clear Channels ersättningsansvar begränsat till ersättning för direkt skada motsvarande ett belopp maximalt uppgående till den avtalade ersättningen för den aktuella upplåtelsen eller tjänsten. Indirekt skada, såsom utebliven vinst, följdförluster eller liknande, ersätts inte såvida inte skadan uppkommit på grund av Clear Channels grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

Clear Channel är befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtagande enligt detta avtal förhindras eller försvåras av ett hinder utanför Clear Channels kontroll såsom strejk, lockout, extrema väderleksförhållanden, energi- och råvarubrist, ingripande av myndighet eller annan liknande omständighet.

Om Kunden vill göra gällande en brist enligt detta avtal ska Kunden lämna Clear Channel meddelande därom utan dröjsmål. Kunden får inte åberopa brister senare än 30 dagar efter att den reklamperiod som bristen hänför sig till är slut.

7. Betalning.

Fakturering för reklamutrymme sker den sista arbetsdagen före den avtalade reklamperiodens första dag. Clear Channel förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning. Betalning ska vara Clear Channel tillhanda 20 dagar efter fakturadatum. Detta gäller även vid långtidsförhyrt reklamutrymme. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag.

Kunden är medveten om att Clear Channel i visa fall är skyldiga att betala viss särskild ersättning till mediebyråer i enlighet med marknadsstandarder. Mer information om detta finns i Clear Channels information om mediabyråersättning.

8. Övrigt.

Clear Channel äger rätt att fotografera av och datalagra affischer/skyltar samt att visa bilderna i samband med bl a redovisning av mätresultat i egna broschyrer och liknande samt på interna och externa sammankomster där utomhusmediet diskuteras och marknadsförs. Dessa bilder äger Clear Channel också rätt att tillhandahålla undersökningsinstitut i syfte att användas i samband med redovisningen av reklammätningar utförda av dessa institut. Användningen inkluderar utläggandet av bilderna på Internet.

Parterna bekräftar och samtycker härmed att: Clear Channels förpliktelser nedan kan påverkas av villkoren för relevanta hyresavtal, licenser, tillstånd och andra liknande underliggande avtal och rättigheter som innehas av Clear Channel samt av lokala och nationella regler, förordningar och lagar.

Skärmarna ska alltid vara Clear Channels egna egendom. Utöver Clear Channels skyldigheter att publicera kampanjen enligt vad som anges häri, har Kunden ingen rätt att godkänna eller kontrollera vare sig utformning eller innehåll av reklaminnehåll eller material på skärmarna eller på någon annan av Clear Channels egendommar.

Kunden ska följa alla tillämpliga lagar, stadgar, regler, författningar, förordningar och koder relaterade till bekämpning av mutor och bekämpning av korruption, inklusive men inte begränsat till den lokala lagstiftningen kring korruption. Clear Channel kan säga upp detta avtal eller säga upp ett avtal med Kunden omedelbart genom att skriftligen meddela Kunden om Kunden bryter mot, eller Clear Channel rimligen misstänker att Kunden bryter mot denna klausul.

Kunden garanterar att den opererar i överensstämmelse med alla lagar som administreras av någon annan nationell eller internationell enhet som inför ekonomiska sanktioner och handelsembargon som är relevanta för dessa villkor (”lagar om ekonomiska sanktioner”, på engelska så kallade ”Economic Sanctions Laws”) mot utsedda länder (”embargoländer”, på engelska så kallade “Embargoed Countries”), regimer, enheter och personer (sammantaget ”mål som omfattas av embargo”, på engelska så kallade ”Embargoed Targets”). Kunden garanterar vidare att den inte är ett mål som omfattas av embargo eller på annat sätt omfattas av någon lag om ekonomiska sanktioner.

Kunden ska följa alla lagar om ekonomiska sanktioner. Varje brott mot lagarna om ekonomiska sanktioner, inklusive om Kunden blir ett mål som omfattas av embargo, är ett väsentligt brott mot dessa villkor och skäl för omedelbar uppsägning av avtalet mellan Kunden och Clear Channel. Ingen av parterna ska vara ansvarig för att upphöra att utföra sina skyldigheter som följer av dessa villkor, inklusive genomförandet av eventuella betalningar, för det fall det skulle bryta mot tillämpliga ekonomiska sanktionslagar.

Clear Channel kan säga upp avtalet med Kunden omedelbart om Clear Channel är skyldigt att göra det enligt eventuella avtal som det har med någon samarbetspartner, leasepartner eller annan tredje part.

Vad fotograferas?

 • 2 bilder per format.
 • 2 motiv (om det finns fler än 1 motiv).
 • Kampanjen fotograferas på en plats.
 • Billboard National – 1 bild ovan jord och 1 i tunnelbanan.
 • Window panels – 1 bild på insida och 1 på utsida.
 • Fotograferingen sker i Stockholm.

Vad fotograferas inte?

 • Adresspecifika kampanjer.
 • Urval eller Flex-kampanjer.
 • Kampanjer som ej går i Stockholm.
 • Andra veckan kampanjen sitter uppe fotograferas den ej.

9. Tvister.

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Ring oss

08 522 400 00. Eller skicka ett email till info@clearchannel.se